Posts Tagged ‘My Girl Episode 03’

My Girl, Episode 03

Mayo 29, 2008

Nagkita ulit sina Julian at Jasmine dahil gusto ni Julian na kunin si Jasmine na magpanggap bilang pinsan niyang si Hannah pero naturnoff si Julian sa sagganong galaw ni Jasmine.

Napilitang kunin ni Julian na interpreter si Jasmine dahil nagkasakit ang interpreter nila para makipag-usap sa mga kliyente nilang mga Intsik. Isinama nila si Jasmine sa villa nila sa Batangas.

Noong papauwi na sana si Jasmine, tinawagan siya ng kaibigan (I forgot her name) para sabihing huwag munang umuwi dahil umaaligid na naman ang mga tauhan ni Asiyong. Nagpasya si Jasmine na bumalik sa villa ni Julian ng walang paalam.

Nilinis ni Jasmine ang buong bahay dahil nakukonsensiya ito. Noong naglalakad-lakad siya sa backyard, nakita niyang maraming bunga ang mga punong mangga sa paligid.

Samantalang tinawagan ni Niko si Julian para magpaalam na pupunta siya sa villa niya dahil hinahabol siya ng boyfriend ng babaeng kasama niya buong gabi.